Regulamin

REGULAMIN OŚRODKA SZKOLENIOWO – WYPOCZYNKOWEGO „GALICYA”

Kierownictwo ośrodka wysoko cenić będzie Państwa współpracę w przestrzeganiu tego regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych Gości.

 1. Pokój w ośrodku wynajmowany jest na doby. Za pokój uznaje się jednostkę hotelową przeznaczoną
  na wynajem.
 2. Doba w ośrodku trwa od godz. 1500 do godz. 1000.
 3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia Gość ośrodka powinien zgłosić
  w recepcji do godz. 900 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 4. Ośrodek uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 5. Zmiana bielizny hotelowej i ręczników raz na 8 dni pobytu. Na życzenie gościa może nastąpić częściej, za dodatkową opłatą.
 6. Sprzątanie pokoju podczas pobytu na życzenie gościa nie częściej niż co 3 dni.
 7. Sprzątanie pokoi nie odbywa się w niedzielę oraz dni świąteczne.
 8. Gość ośrodka nie może przekazywać pokoju innym osobom nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 9. Osoby niezameldowane w ośrodku mogą przebywać w pokoju ośrodka od godz. 700 do godz. 2200.
 10. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin ośrodka wyrządzając szkodę w mieniu ośrodka lub Gościa, albo szkodę na osobie Gości, pracowników ośrodka lub innych osób przebywających w ośrodku albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie ośrodka.
 11. Ośrodek świadczy usługi zgodnie ze swoimi standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi kierownictwu niezwłoczną reakcję.
 12. Ośrodek ma obowiązek zapewnić:
  1. warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa;
  2. bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu;
  3. profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w ośrodku;
  4. sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi takie życzenie;
  5. sprawną pod względem technicznym usługę, w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte ośrodek dołoży starań, aby w miarę posiadanych możliwości zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności.
 13. Na życzenie Gościa świadczymy następujące usługi:
  a) udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą;
  b) budzenie o oznaczonej godzinie;
  c) przechowywanie bagażu w bagażowni; ośrodek może odmówić przyjęcia na przechowanie bagażu w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego;

   

 14. udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą;
 15. budzenie o oznaczonej godzinie;
 16. przechowywanie bagażu w bagażowni; ośrodek może odmówić przyjęcia na przechowanie bagażu
  w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego;
 17. Ośrodek ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające
  z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-852 kodeksu cywilnego.
 18. Gość powinien zawiadomić recepcję ośrodka o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej wystąpieniu.
 19. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, pozostawionego na terenie lub poza terenem ośrodka.
 20. W ośrodku obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 2200 do godz. 700 dnia następnego. Mogą jednak wystąpić odstępstwa w przypadku, gdy na terenie ośrodka organizowana jest impreza okolicznościowa (bankiety, przyjęcia weselne itp.).
 21. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług ośrodka nie powinno zakłócić spokojnego pobytu innych Gości. Ośrodek może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza te zasadę.
 22. W godzinach nocnych w przypadku zamkniętych drzwi wejściowych należy korzystać z kart magnetycznych lub dzwonić na telefon podany na drzwiach wejściowych.
 23. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i okien, wyłączyć światło
  i pozostawić klucz w recepcji.
 24. Gość ośrodka ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych ośrodka powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 25. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach ośrodka grzałek
  i innych urządzeń elektrycznych stanowiących zagrożenie pożarowe.
 26. Zmiana terminu rezerwacji jest możliwa w terminie 7 dni przed realizacją zamówienia z zachowaniem prawa do zwrotu wpłaconej zaliczki . W przeciwnym wypadku wpłata uiszczona przez klienta stanowi gwarancję zrealizowania usługi w terminie zarezerwowanym i jest zabezpieczeniem dla ośrodka .

Przedmioty osobiste użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju ośrodka będą odesłane na adres Gościa wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji ośrodek przechowa te przedmioty przez 3 miesiące. Budynek ośrodka z zewnątrz i wewnątrz (recepcja i kawiarnia) jest monitorowany przy pomocy kamer.Na terenie budynku ośrodka zabronione jest palenie papierosów.

Kierownik OSW Galicya

---------